Monday, August 1, 2011

¤Ã«£ÀÆß F ‘¨Á®Ì¤’UÉ §A¢®èªÉÃ?

¨Á®Ì¤ CAzÀgÉ 0iÀiÁjVµÀÖ ºÉý? PÀ£ÀßqÀ ¨ÁèUï ¯ÉÆÃPÀzÀ¯ÉÆèAzÀÄ CAvÀºÀ MAzÀÄ ¨Á®Ì¤ EzÉ. CzÀPÉÌ ‘gÉÃUÉÆ ¨Á®Ì¤’ JA§ ºÉ¸ÀjzÉ. E°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀgÉ £ÀªÀÄUÉ PÁtÀĪÀÅzÀÄ ‘Nºï!....C§â!.... CºÀÄzÉãÉÆÃ!.... C£ÀÄߪÀAvÀºÀ PÀÄvÀƺÀ®PÁj «µÀ0iÀÄUÀ¼ÉÃ. ¤d, F ¨ÁèUï £À°è PÀtÚgÀ½¹ N¢¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ §gÀºÀUÀ½ªÉ.

‘gÉÃUÉÆ ¨Á®Ì¤’0iÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ ¨ÉÃgÁgÀÆ C®è. ‘«d0iÀÄ PÀ£ÁðlPï’ ¢£À¥ÀwæPÉ0iÀÄ°è DUÁUÀ ‘ ¸ÉÖöÊ°±ï’ DV §gÉ0iÀÄĪÀ ¹ÖêÀ£ï gÉÃUÉÆÃ. «.PÀ. zÀ NzÀÄUÀgÀ®èzÀªÀgÀÄ, «.PÀ.zÀ NzÀÄUÀgÁVzÀÄÝ NzÀ®Ä ªÀÄgÉvÀªÀgÀÄ, «zÉò PÀ£ÀßrUÀgÀÄ, J®ègÀÆ F ‘¨Á®Ì¤’0iÀÄ°è §AzÀÄ ¤AvÀgÉ ¸ÁPÀÄ.

¹ÖêÀ£ï gÀ «±ÉõÀ K£ÉAzÀgÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°èzÀÄÝPÉÆAqÉà ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄÆ®zÀ, ºÉÆgÀ£ÁqÀ°è SÁåvÀgÁzÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉQÌ CªÀgÀ §UÉÎ ¸ÀªÀĸÀÛ PÀ£ÀßrUÀjUÀÆ EµÀÖªÁUÀĪÀAvÉ §gÉ0iÀÄÄvÁÛgÉ. ºÁUÉà CªÀgÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ ‘ ¯ÉÆÃPÀ¯ÉʸïÝ LlA’ CAvÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ¨sÀ¯Éà C¤¹ ©qÀÄvÀÛªÉ.

CAzÀ ºÁUÉà ‘gÉÃUÉÆà ¨Á®Ì¤’ §UÉÎ §gÉ0iÀÄ®Ä EªÀµÉÖà PÁgÀtªÀ®è. ºÀÄnÖzÀ LzÉà wAUÀ¼À°è

¨sÀdðj d£À¦æ0iÀÄvÉ ¥ÀqÉ¢zÉ. CAzÀgÉ §gÉÆçâj 5000 £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ ¸ÀASÉUÉ ªÀÄÄnÖzÉ! PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄnÖUÉ EzÀÄ ¸ÁzsÁgÀt ¸ÁzsÀ£É0iÉÄãÀ®è.

£ÀªÀÄä ¨ÁQ ¥ÀvÀæPÀvÀðvÀ¯ÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ©ü£ÀߪÁV ¤®ÄèªÀ ¹ÖêÀ£ï gÉÃUÉÆÃgÀ ¨Á®Ì¤UÉ §gÀĪÀªÀgÀÄ eÁ¹Û0iÀiÁUÀÄvÀÛ¯Éà ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¹ÖêÀ£ï CªÀgÀ GvÀÄìPÀvÉ0iÀÄÆ ºÁUÉà KgÀÄvÀÛ¯Éà ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ.


No comments: