Wednesday, January 6, 2010

ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 'ಪಂಚ್ ಅಮೃತ' ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ .
PLEASE DON'T HESITATE TO COMMENT ON THE WRITE-UP GIVEN BELOW.

Tuesday, January 5, 2010

¥ÀAZï CªÀÄÈvÀ

»ÃUÉÆAzÀÄ PÀ¯É0iÀÄ ©ü...ÃPÀgÀ PÉÆ¯É !

ªÁgÉ PÉÆÃgÉ ¥ÀwæPÉ EgÀĪÀÅzÉà EzÀPÉÌ. £ÁªÀÅ ¸ÀÄvÀÛ £ÀqÉ0iÀÄÄwÛgÀĪÀ 0iÀiÁªÀÅzÉà jÃw0iÀÄ C£Áå0iÀÄ, zsÉÆÃgÀuÉ, ¯ÉÆ¥À

zÉÆõÀUÀ¼ÀvÀÛ ¨ÉÆlÄÖ ªÀiÁr £ÀUÀÄvÉÛêÉ. NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß £ÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, JZÀÑj¸ÀĪÀÅzÀÆ £ÀªÀÄä GzÉÝñÀ.

FUÀ F §gÀºÀPÉÌ ¥ÉæÃgÀuÉ- EAr0iÀÄ£ï E£À¹ÖlÆmï D¥sóï PÁgÀÆÖ¤¸ïÖ £ÀqɹzÀ CªÉÆÃWÀ CAvÀgÁæ¶ÖçÃ0iÀÄ ªÀåAUÀå¨sÁªÀavÀæ ¸ÀàzsÉð 0iÀÄ ¥sóÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ.

£ÀªÀÄUÉ ¸ÀàzÁð «eÉÃvÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ z˨sÁðUÀå ¹QÌvÀÄ. £ÉÃgÀªÁV MAzÉà ªÀiÁw£À°è ºÉüÀĪÀÅ¢zÀÝgÉ LL¹ F ¸ÀàzsÉð K¥Àðr¹ ªÀåAUÀå¨sÁªÀavÀæ PÀ¯É0iÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÁÝgÉ! CzÀÆ JAvÀºÀ PÉƯÉ0iÀÄAwgÀ? PÉÆaÑ PÉÆaÑ ©üÃPÀgÀ PÉÆ¯É ! EzÀgÀ »AzÉ ¤tð0iÀÄPÁgÀgÁzÀ ¤ªÀÈvÀÛ £Áå0iÀiÁ¢üñÀ ªÉAPÀmÁZÀ®0iÀÄå, £ÉÊdå PÀ¯Á«zÀ CAzÁ¤ ºÁUÀÆ ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀ PÉñÀªï ªÀÄwÛvÀÛgÀgÀÄ ±Á«ÄïÁVzÁÝgÉAzÀÄ RavÀªÁVzÉ. «eÉÃvÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ ¤tð0iÀÄPÁgÀgÀÄ ªÀåAUÀå¨sÁªÀavÀæ PÀ¯É0iÀÄ ªÀÄnÖUÉ C«zsÁåªÀAvÀgÁVgÀĪÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ.

«eÉÃvÀ PÀÈwUÀ¼À ¸ÀAQê¥ÀÛ ºÀuɧgÀºÀ E°è PÉÆqÀ¯ÁVzÉ [ EzÀjAzÀ ¤tð0iÀÄPÁgÀjUÉ £ÁaUÉ, CªÀªÀiÁ£ÀªÁzÀgÉ £ÁªÀÅ dªÁ¨ÁÝgÀgÀ®è ]

ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£À ¹AUï

¥ÀzsÀªÀÄ : EgÀĪÀ §ºÀĪÀiÁ¤vÀ PÀÈwUÀ¼À°è ±ÉÃPÀqÁ 25gÀµÀÄÖ M¥À৺ÀÄzÁzÀAvÀºÀ PÀÈw EzÀÄ. PÀĸÀÄj PÉ®¸À ªÀiÁvÀæ ZÉ£ÁßVzÉ. ¹AUÀgÀ ªÀÄÆUÀ£ÀÄß C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV zÉÆqÀØzÁV gÀa¹zÁÝgÉ. UÁA¢ü PÀ£ÀßqÀPÀ ºÉÃUÉ §AvÀÄ?[UÁA¢üêÁ¢ ? ºÀ.. ºÀí ºÀí..] CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄRªÁVgÀĪÀ ¥ÉÇzÉ ºÀħÄâ J°è ?

¢éwÃ0iÀÄ : EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£ï ¹AUï ªÀÄÆbÉð ºÉÆÃzÁgÀÄ! ºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÃlzÀ £ÀqÀÄªÉ K£ÁVzÉ ?

vÀÈwÃ0iÀÄ : F avÀæzÀ®èAvÀÆ ¹AUÀgÀ£ÀÄß ¤zsÁðQëtåªÁV ªÀÄÄR¥ÀjZÀ0iÀÄ«®èzÀAvÉ PÉÆ¢zÁÝgÉ’ !

¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀªÁV PÉÆlÖ ªÀÄÆgÀÆ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÉÊdå PÀÈwUÀ¼ÀÄ !!

¸ÉÆä0iÀiÁ UÁA¢ü

¥ÀæzsÀªÀÄ / ¢éwÃ0iÀÄ/ vÀÈwÃ0iÀÄ F ªÀÄÆgÀ£ÀÆß £ÉÊdå avÀæUÀ¼ÀÄ JA§ PÁgÀtPÁÌV ¸ÀàzsÉð¬ÄAzÀ¯Éà ºÉÆgÀVqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.

¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ RArvÀªÁV0iÀÄÆ ¥Àj¥ÀÇtð ªÀåAUÀå¨sÁªÀavÀæUÀ¼À®è.

ªÀåQÛ0iÉƧâ¤UÉ GvÉàçÃQëvÀ gÀÆ¥À PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀåAUÀå¨sÁªÀavÀæ C£ÀÄßvÁÛgÉ. GvÉàçÃPÉë ªÀiÁrzÀgÀÆ ªÀåQÛ0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆîĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. J®ègÀÄ w¼ÀPÉÆAqÀAvÉ CµÀÖPÉÌ CzÀÄ ¥Àj¥ÀÇtð ªÀåAUÀå¨sÁªÀavÀæªÁUÀĪÀÅ¢®è. ªÀåQÛ0iÀÄ ¥ÀjZÀ0iÀĪÀ£ÀÄß «²µÀÛ jÃw0iÀÄ°è ¥Àæw©A©¸À¨ÉÃPÀÄ. D0iÉÄÌUÁgÀgÀÄ EzÀ£Éß®è UÀªÀĤ¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀjUÉ ±ÀÄzÀÞ C£Áå0iÀÄ J¸ÀVzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. F PÀ¯É0iÀÄ°è PÀ¼ÉvÀÄ, PÉƼÉvÀÄ, CzÀgÀ £ÀgÀ£ÁrUÀ¼À£ÀÄß §®è ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀjUÀAvÀÆ vÀÄA¨Á£Éà £ÉÆêÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.

LL¹ E°è ªÀgÉUÀÆ ªÉÄZÀÄÑUÉ0iÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ¤d. DzÀgÉ FUÀ EAvÀºÀ CZÁvÀÄ0iÀÄð ªÀiÁr JqÀ«gÀĪÀÅzÀÄ CµÉÖà ¤d. ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåAUÀåavÀæ PÀ¯É0iÀÄ GzÁÞgÀPÉÌà «ÄøÀ¯ÁVgÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÝ0iÉÄà »ÃUÉ ªÀiÁrzÀgÉ ºÉÃUÉ ¸Áé«Ä ?!

¥Á¥À, ªÀåAUÀåavÁæ©üªÀiÁ¤0iÀiÁVgÀĪÀ PÁAUÉæ¸ï CzsÀåPÀë Dgï. «. zÉñï¥ÁAqÉ vÀ£Àß ¢ªÀAUÀvÀ vÀAzÉ0iÀÄ £É£À¦UÉAzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÁV ªÀÄÆgÀĪÀgÉ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¤ÃrzÁÝgÉ! [ ¥ÀæzsÀªÀÄ- 1 ®PÀë /¢éwÃ0iÀÄ- 50 000 /vÀÈwÃ0iÀÄ-10000 /gÀÆ 5000 ªÀÄÆgÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ] DzÀgÉ LL¹ ªÀiÁrzÉÝãÀÄ ? £ÉÊdå PÀ¯Á«zÀjUÉ ¸ÀÄ¥Áj PÉÆlÄÖ ªÀåAUÀå¨sÁªÀavÀæ PÀ¯É0iÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr¹zÁÝgÉ !

Ø ¥ÀæPÁ±ï ±ÉnÖ, ¸ÀA¥ÁvÀPÀ, ªÁgÉ PÉÆÃgÉ

[ªÁgÉ PÉÆÃgÉ 0iÀÄ d£ÀªÀj ¸ÀAaPÉ0iÀÄ°è ¥ÀæPÀnvÀ §gÀºÀ ]

MURDER OF THE CARICATURING ART

Our magazine always stood against all kinds of unfair and idiotic practices around us. The provocation for this write-up is the results of International Caricature Competition organized by Indian institute of Cartoonists.
Unfortunately, we happened to see those prize winning entries. It was a clear case of ‘murder’ of the caricature art form ! Undoubtedly, Rtd. Judge Mr. Venkatachalayya, artist Andani and cartoonist Keshav were responsible for this tragedy. What more can we expect when these three caricature illiterate persons become the judges !

A review of these prize winning works would turn their heads down.

Section- Manmohan Singh
First prize: Except for its detailed work, this one is not at all a perfect caricature.The nose is unnecessarily distorted so big. Why Gandhi specs? [ Is it Gandhism ? ha ha ha.. ] His bushy eyebrows are missing.
Second prize : Mr Manmohan Singh might fall flat if he happened to see this one ! What is the ‘hole’ thing between forehead and turban ?
Third prize : Here Mr Singh was butchered beyond recognition !
All those 3 consolation entries are realistic portraits !

Section - Sonia Gandhi
First, second and third prize winning entries should have been kept out of the competition itself for it’s realistic approach. All 3 are neat portraits!
These 3 consolation winning works are not perfect ones.

Now, what is a caricature after all ? A portrait ? No way ! Or is it just an
exaggeration face of a person ? Exaggeration of face is okay to some extent.
A perfect caricaturist would show the distorted face as well as something about
the person.
But judges here simply ignored all this . It’s a big humiliation for those who believed
in caricaturing.
IIC did a lot of valuable programmes so far. But now it lost it’s respect with this
blunder. Poor R V Deshapande, President of Congress has donated Rs3,50,000 as
the prize money. Sadly, the money was spent to hire realistic artists to murder this
great art !
PRAKASH SHETTY
Editor, Vaare Kore
Kannada humour monthly

[ The above article has appeared in VAARE KORE January issue ]