Friday, September 14, 2012

ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರಿಂಗ್ ಗೆ ವಿದಾಯ.....


£Á£ÀÄ ¢ «ÃPï ©lÄÖ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ ¥ÀÇuÁðªÀ¢ü0iÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀQÃ0iÀÄ ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀ£ÁV ¥ÀæeÁªÁt ¸ÉÃgÀÄwÛzÉÝãÉ. C°èUÉ £À£Àß PÁåjPÉÃZÀjAUï  GzÀåªÀÄPÉÌ UÀÄqï ¨ÉÊ C£À߯ÉèÉÃPÁVzÉ.. Nºï! PÀ¼ÉzÀ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è CzɵÀÄÖ d£ÀgÀ£ÀÄß j¸ÉÊQèAUï ªÀiÁrzÉ£À®è! PÉÃgÀ¼À,DAzÀæ, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ, ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÀuÁðlPÀzÀ°è PÁåjPÉÃZÀgï PÀ¯É0iÀÄ£ÀÄß d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀ ºÉªÉÄä¬ÄzÉ. £ÁªÀÅ ¨ÉÃgÉ0iÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀUÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ ªÀåAUÀåªÁV0iÀÄÆ £ÉÆÃr, £ÀUÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ CjªÀ£ÀÄß M§â ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀåQÛ0iÀÄ°è ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ RArvÀ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ PÉ®¸ÀªÀ®è. zÉñÀzÀ°è 0iÀiÁªÀ ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀ£ÀÆ ªÀiÁqÀzÀ zÁR¯É ¸ÀASÉå0iÀÄ PÁåjPÉÃZÀgï UÀ½UÉ PÁgÀt¨sÀÆvÀgÁzÀ J¯Áè ºÁ¸Àå¦æ0iÀÄjUÉ £À£Àß ¸ÁµÁÖAUÀ £ÀªÀĸÁÌgÀ. ¢ «ÃPï ©nÖgÀ¢zÀÝgÉ F ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¥sÀ°¸ÀÄwÛgÀ°®è. C¤jÃQëvÀ ªÉÄnÖ®ÄUÀ¼À£ÀÄß KgÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀ £À£ÀUÉ ¥ÀæeÁªÁt MAzÀÄ ºÉƸÀ ¥ÀªÀð. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ 1989gÀ°è ªÉÊ0iÀÄ£ÉÌ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁVzÁÝUÀ ¥ÀæeÁªÁtÂUÉ £Á£ÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ CªÀPÁ±À¢AzÀ eÁjUÉÆArzÉÝ. ªÀÄvÉÆÛªÉÄä 2008gÀ°è qÉPÀÌ£ï ºÉgÁ¯ïØUÉ ¸ÉÃgÀ§ºÀÄ¢vÉÛãÉÆÃ. EgÀ°, £À£Àß ªÀÈwÛ fêÀ£À CPÉÆÖçgï£À°è jà ¯ÁAZïDUÀÄwÛzÉ.  ¥ÀæeÁªÁt ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀgÀ°è MAzÀÄ «±ÉõÀªÀÇ EzÉ. £À£Àß ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è eÉÆvÉVzÀÝ ¢£Éñï C«Äãï, ºÀ¤Ã¥sï, GzÀ0iÀıÀAPÀgÀ, «dÆ ¥ÀÇtZÀÑgÀÄUÀ¼À ¥ÀÅ£Àgï«Ä®£ÀªÁUÀ°zÉ. ªÀgÀĵÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ £À£Àß PÁ¯ÉÃdÄ ¢£ÀUÀ¼À «ÄvÀæ ²æÃzsÀgÀ £Á0iÀÄPï, avÀævÁgÀzÀ «±Àé£Áxï ¸ÀĪÀtðgÀ ¸ÀºÀªÁ¸À ªÀÄvÉÆÛªÉÄä DUÀ°zÉ..£À£Àß PÁlÆð£ï ºÀÄaÑUÉ PÁgÀtªÁVzÀÝ PÀªÀÄð«ÃgÀ ªÁgÀ¥ÀwæPÉ0iÀÄ  UÀAUÁzsÀgï ªÉÆzÀ°0iÀiÁgï PÀÆqÀ E°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ, ¥ÀæeÁªÁt£À£ÀUÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀ¼Éà £É£À¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀj¸À§ºÀÄzÀÄ.  ¤d ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ PÉ® ªÀµÀðUÀ½AzÀ zÉñÀzÀ°èè, CzÀgÀ®Æè £ÀªÀÄäPÀgÀÄ£Ár£À°è £ÀqÉ0iÀÄÄwÛzÀÝ gÁdQÃ0iÀÄ qÉÆA§gÁlªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÉÊ PÉÊ »¸ÀÄPÀÄwÛzÉÝ. vÀqÉ0iÀįÁgÀzÉ PÉ®ªÉǪÉÄä ¥sÉÃ¸ï §ÄPï, ¨ÁèUïUÁV0iÉÄà £À£Àß PÉʪÁqÀ vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÁUÀÄwÛvÀÄÛ. £À£Àß ºÉƸÀ ¤zsÁðgÀ £À£ÀߣÀÄß ¥ÀwæPÉ0iÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä §0iÀĸÀĪÀªÀjUÉ ¹» ¸ÀÄ¢Ý. £À¤ßAzÀ PÁåjÃPÉÃZÀgï ªÀiÁqÀ°aÒ¸ÀĪÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ PÀ» ¸ÀÄ¢Ý0iÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.
¥ÀæPÁ±ï ±ÉnÖ

2 comments:

Sridhar said...

Hi Prakash,

I am trying to get in touch with you. See my mail. Please reply ASAP.

Regards

Sridhar, Mumbai
You did the cartoons for our daughter's wedding

Sridhar said...

Hi Prakash get in touch
Sridhar